Vyro mados dou

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didelæ þiûrovø grupæ, kuri norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë susijusiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Smulkiai sureguliuota paroda buvo sukurta jauniausioje temoje, ir visa tai buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai skirtingus ir puikius audinius su sparèiomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo geriausiai suderinti su erdviais, spalvingais maxi sijonais, pagamintais ið nërimo. Be jø, jie taip pat buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë mergaitëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su greitu þiedu, dekoruotomis nëriniais ir populiariomis gëlëmis.Po parodos buvo parengtas ðiam tikslui paruoðtos graþios vestuviø suknelës aukcionas. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduota daug naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, paimtos ið paskutinio aukciono, bus dedamos á jûsø vaikø namus. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairius gerus ir teisingus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pardavë kitas medþiagas ir kaip aukciono objektas buvo net apsilankymas konkreèioje gamykloje.Bendrovës atstovas spaudai mums pasakë, kad paskutinë kolekcija bus nukreipta á gamyklas geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas yra sukurta internetinë parduotuvë, kurioje kolekcijos bûtø prieinamos ne stacionariuose parduotuvëse.Kita drabuþiø vertë yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø regione. Visoje ðalyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma, daugelis geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienas konkretus laikotarpis kompanija naudoja kolekcijas vieningai su populiariais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad net iki parduotuvës atidarymo ryte pasiruoðæ þmonës pasirodo ilgose eilëse. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Dabartinio darbo vaisiai daugelá metø yra labai svarbûs klientams, taip pat ir lauke, kai ir uþsienyje. Raðydamas apie jà, nëra teisinga nekalbëti apie tai, kà ji pasiekë, ir patvirtina, kad galai yra tobuliausi.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Ðèecinui